Disclaimer

Algemene verkoopsvoorwaarden

Klik hier voor de algemene verkoopsvoorwaarden van De Thermen BVBA.

Gebruiksvoorwaarden van de website van De Thermen BVBA

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder De Thermen BVBA u toegang verleent tot haar website.

De Thermen BVBA biedt u deze site en de opgenomen informatie aan voor zover u de op deze webpagina uiteengezette “gebruiksvoorwaarden” zonder enig voorbehoud aanvaardt. Door de website en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

De gegevens op deze site worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen garantie gegeven. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De Thermen BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. U dient alle voorzorgen te nemen om u ervan te vergewissen dat wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden enz., die uw gegevens of uw apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.

Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen

 • Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De Thermen BVBA controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
 • De Thermen BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site verwijst.

Intellectuele eigendomsrechten

 • U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
 • De Thermen BVBA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van de persoonsgegevens

 • Indien u via deze website persoonsgegevens meedeelt, zullen deze worden verwerkt door De Thermen BVBA –  Tolstraat 34 A – 9320 Nieuwerkerken met ondernemingsnummer 0432.877.804. De Thermen BVBA zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om u de gevraagde inlichtingen te bezorgen.Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, wordt uw emailadres bewaard voor dit doeleinde. Indien u zich hiertegen zou willen verzetten, kan u zich steeds uitschrijven.De Thermen BVBA zal uw persoonsgegevens niet aan derden meedelen, behalve indien dat noodzakelijk is om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek.
 • Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht om de meegedeelde inlichtingen bij de De Thermen BVBA op te vragen en in voorkomend geval te laten verbeteren. Voor verdere vragen aangaande de verwerking van uw inlichtingen kunt u zich wenden tot de De Thermen BVBA
  • per e-mail: sauna@thermen.be
  • per telefoon: +32 (0)53-77.44.88
  • per brief : Tolstraat 34 A – 9320 Nieuwerkerken

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze site of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België, en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Laatste update : Augustus 2018